Privacybeleid

Advocaat Antwerpen

PRIVACYVERKLARING

MAES MELISSA

BALANSSTRAAT 148

2018 ANTWERPEN

BE 0642.945.989 (btw en ondernemingsnummer)

Verder genoemd Balans Advocatuur

Balans Advocatuur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en van uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Balans Advocaten houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

• enkel die persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Balans advocaten zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze pricacyverklaring en dit voor de cliënten die hen gecontacteerd hebben.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens en dit gericht aan de advocaat met wie u contact heeft opgenomen:

MELISSA MAES

BALANSSTRAAT 148

2018 ANTWERPEN

Tel. 04 77 41 10 77

Website: www.balansadvocatuur.be

E-mail: info@balansadvocatuur.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Balans Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Balans advocaten rusten;
 • Ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • Voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan Balans advocaten is opgedragen;
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Balans advocaten of van derden;
 • De verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
 • Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Balans Advocatuur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Meer concreet worden ww persoonsgegevens door Balans Advocatuur verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden en dit voor volgende duurtijd:


Businessproces verwerking

Klantenbeheer

Identificatie tegenpartijen en derden

Personeelsadministratie

Leveranciersbeheer

Boekhouding

Public relations

Versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Functionele omschrijving/verwerking

De administratie van het cliënteel, het voeren van (buiten)gerechtelijke procedures, facturatie, opvolgen van betalingen.

Rechtsgrond

Duurtijd

Balans advocaten verwerken uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan:

• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, fax, e-mail.

•Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer.

• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

Andere persoonsgegevens die wij verwerken kunnen zijn:

 • IP-adres en locatiegegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld op sociale media, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld in het kader van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer

Balans advocaten verwerken tevens de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, waar relevant:

 • Strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Persoonsgegegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijk overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemans seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger en/of indien dit dient ter behartiging van de vitale belangen van het eigen cliënteel.

Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de vereiste toestemming of zonder gericht te zijn op de bescherming van de vitale belangen van het eigen cliënteel persoonlijke gegevens hebben verzameld over een persoon jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op.

Verstrekking aan derden?

Balans advocaten verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, ...);

• het verstrekken van juridische diensten (o.a. gerechtsdeurwaarders, notarissen, griffiepersoneel, rechtbanken, ...);

• het verzorgen van de boekhouding en de administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht of wettelijk toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Bewaartermijn

Balans advocaten bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Geautomatiseerde besluitvorming

Balans advocaten nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten omtrent uw gegevens?

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wij houden ons eraan zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek, zij het binnen de dertig dagen.

Elke aanvraag hiertoe dient u schriftelijk te doen naar het volgende adres naargelang de advocaat met wie u contact heeft opgenomen:

MELISSA MAES

Balansstraat 148

2018 Antwerpen

Via het hierboven vermelde adres kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

U dient wel voor ogen te houden dat Balans advocaten niet verplicht zullen zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging wanneer dit kadert binnen onze wettelijke verplichtingen, deontologische verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk onderzoek), uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Klachten?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover schriftelijk contact met ons op te nemen op het adres en dit naargelang de advocaat met wie u contact heeft opgenomen:

MELISSA MAES

BALANSSTRAAT 148

2018 ANTWERPEN

U heeft ook altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission(at)privacycommission.be

Wijziging privacy statement

Balans advocaten kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Balans Advocatuur, Balansstraat 148, 2018 Antwerpen, 0477 41 10 77, info@balansadvocatuur.be      
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website.